Isikuandmete töötlemise tingimused

Isikuandmete töötlemise tingimused

01.01.2020

Isikuandmete vastutavad töötlejad

 • Isikuandmete töötleja on EstLegal OÜ (registrikood 1042804, asukoht Valukoja 8 11415 Tallinn, e-post e-jurist@e-jurist.ee) või K-jurist OÜ (registrikood 12719883, asukoht Valukoja 8 11415 Tallinn), edaspidi koos Estlegal või meie).
 • Osutades klientidele õigusteenuseid, peab Estlegal töötlema isikuandmeid.

Isikuandmete kaitse

 • Isikuandmete kaitse on Estlegalile väga oluline ning teeme selleks parimaid pingutusi.
 • Isikuandmete töötlemisel piirdume vähimaga, küsides kliendilt ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud piletite müügiks.
 • Estlegal töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusele, muudele isikuandmete kaitset reguleerivatele õigusaktidele ja Eesti õigusele.
 • Teavitame kliente, milliseid isikuandmeid ja milleks Estlegal töötleb ning millised on kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

 • Töötleme isikuandmeid selleks, et osutada kliendile õigusteenuseid, sh konsultatsiooni, dokumentide koostamise, kohtus- ja kohtuväliselt esindamise, asjaajamise ja muid õigusteenuseid ja sellega seotud teenuseid.
 • Töötleme isikuandmeid Estlegal OÜ ja K-jurist OÜ kliendilepingu täitmiseks ning õigusteenuse osutamiseks pakkumise esitamiseks.
 • Töötleme isikuandmeid ka klienditeeninduse kvaliteedi, kliendi ostueelistuste ja ostukäitumise hindamiseks, samuti statistilisteks analüüsideks.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

 • Töötleme isikuandmeid kliendilepingu alusel ja pakkumise tegemiseks õigustatud huvi alusel.
 • Otseturunduse pakkumisi esitame ainult nõusoleku alusel, mida kliendil on võimalik tagasi võtta. Nõusolek võib olla antud lepingu sõlmimisel.

Isikuandmete allikad

 • Isikuandmeid saame ainult otse kliendilt. Juhul, kui peame kliendilepingu sõlmimiseks töötlema kolmandate isikute isikuandmeid, peab vastava kolmanda isiku nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagama klient.

Isikuandmed, mida Estlegal töötleb

 • Kliendilepingu sõlmimiseks vajab Estlegal kliendi nime, isikukoodi, aadressi ja e-posti aadressi.
 • Juhul, kui Estlegal peab töötlema kliendilepingu täitmiseks eriliigilisi isikuandmeid (nt terviseandmeid), küsib Estlegal kliendilt õigusaktidega kehtestatud vormis eraldi nõusolekut.
 • Isikuandmed on vajalikud kliendi isiku tuvastamiseks, talle teenuse osutamiseks ning kokkuleppel tema esindamiseks.

Kliendi õigused

 • Saada infot, milliseid isikuandmeid me tema kohta töötleme.
 • Nõuda isikuandmete parandamist ja ajakohastamist.
 • Nõuda isikuandmete kustutamist.
 • Isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta, kuid nimetatud juhul kaotab klient ka pileti ostmise õiguse.
 • Turunduspakkumiste esitamiseks antud nõusolek tagasi võtta.
 • Keelduda automatiseeritud andmetöötlusel põhinevatest otsustest ja pakkumistest.

Isikuandmete avaldamine

 • Hoiame isikuandmeid konfidentsiaalsena.
 • Avaldame isikuandmeid ainult õigusaktidega ettenähtud juhtudel riiklike kohustuste täitmiseks (nt kohtu- ja uurimisorganitele).

Isikuandmete edastamine

 • Edastame isikuandmeid ainult siis, kui see on vajalik kliendile teenuste osutamiseks (nt volikirjas märgitud isiku nime ja isikukoodi vaidluse vastaspoolele või kolmandale isikule oma volituste tõendamiseks, isiku nime, isikukoodi ja kontaktandmeid kohtule hagi või avalduse esitamiseks ning kohtuvälisele vaidlusorganile avalduse esitamiseks jm sarnastel eesmärkidel)
 • Edastame isikuandmeid Estlegali volitatud töötlejatele, kes osutavad Estlegalile teenuseid (nt audiitori, raamatupidamis- ja õigusteenuse pakkuja, inkassoettevõte jms) ja koostööpartneritele.

Isikuandmete säilitamine

 • Säilitame isikuandmeid kliendiga sõlmitud lepingu lõppemiseni ja pärast seda seni kuni lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja lõpuni.

Küpsiste kasutamine

 • Kasutame piletimüügi veebilehel küpsiseid (inglise keeles: cookies), mis on tekstifailid, mis laetakse veebilehe või veebilehe külastaja seadmesse (arvutisse, mobiili). Küpsised salvestatakse veebibrauseri failikataloogi (nt Inernet Explorer, Firefox) seadme kõvakettale. Küpsised võimaldavad kasutaja edaspidi veebilehele sisenedes ära tunda, teha kindlaks tema huvid ja eelistused, analüüsides tema valikuid ja pakkuda talle selle alusel paremaid kasutustingimusi, edastada veebilehe kaudu pakkumisi ja reklaame. Küpsised ei ohusta veebilehe seadet. Kasutame küpsiseid selleks, et isik ei peaks uuesti veebilehele sisenedes uuesti sisestama juba eelnevalt sisestatud andmeid.

Muudatused

 • Estlegalil on õigus muuta isikuandmete töötlemise tingimusi, avaldades uued isikuandmete töötlemise tingimused Eslegali veebilehel.

Kliendi nõusolek

 • Teenuse tellimise, pakkumise küsimise või päringu esitamisega nõustub klient isikuandmete töötlemisega vastavalt käeolevatele isikuandmete töötlemise tingimustele.

Sisu kopeerimine ei ole lubatud

Scroll to Top